« Monitor 2011 slippes i dag - følg streamingen pÃ¥ nett | Main | The 2012 Horizon Report K-12 Edition er ferdig »

March 27, 2012

Comments

Ann S. Michaelsen

Jeg er veldig enig med deg her. Det handler om lederskap på alle nivå, ikke minst fylkeskommunene må tydeligere på banen her. Jeg synes vi ser litt for lett på dette her i Norge og debatten blir ofte satt på sidespor. Jmr Aftenposten 2. april. Du snakker om digitale skiller og jeg er enig med deg. Det er for store skiller mellom fagene og skolene. Vi har ikke råd til dette som land og det er urovekkende for elevene og deres fremtid. Vi ser dette tydelig når vi planlegger vår konferanse på Sandvika. Signaler om at utenlandske foredragsholdere er for vanskelig tilgjengelige og snakker over hodet på våre lærere er helt uforstående for meg. Som et av verdens rikeste land stiller vi oss utenfor og går mot fremtiden med små skritt. Ikke lett å forstå for utålmodige sjeler.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Blog powered by Typepad