« Klar for Scandinavian Session på BETT 2013 | Main | Mens vi venter på Horizon Report 2013 Higher Ed »

February 03, 2013

Comments

Thomas Braut

Hei Øystein!
Som reiseleder for NPeD føler jeg sterkt for å kommentere noen påstander litt. Du spør hvor målrettet den skandinaviske innvasjonen til Bett er. Vi hadde i år med oss 130 norske lærere, skoleledere, IKT-ansvarlige og spesialpedagoger. Disse deltok i tillegg til Bett flere skolebesøk, egne foredrag og hadde stor grad av erfaringsutveksling,i tillegg til flere sosiale sammentreff. Dette gjør at opplegget vårt er fullpakket med nyttig påfyll, og føler at din generalisering var svært lite presis.

Øystein Johannessen

Hei Thomas og takk for kommentar.

Jeg er vel kjent med at opplegg som det NPeD og DIU fra Sverige gjennomfører er faglig bra. Det har gjennom flere år deltatt veldig mange lærere fra Norge, Sverige og andre land på BETT. Det jeg gjør er å stille spørsmål om hva som er faglig utbytte og krav til deltakelsen. I NPeDs tilfelle har du levert et fint svar. Jeg spør, jeg generaliserer ikke. Det er en vesensforskjell.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Blog powered by Typepad