« Newsroom - Organisation for Economic Co-operation and Development | Main | Catalyst Academy er lansert »

April 12, 2013

Comments

j

Det er et mirkel at en redaktør har latt leseforskningen fra Universitet i Stavanger bli publisert. Når man skal sammenligne metoder er det helt urimelig å benytte et minste felles multiplum, og dumme ned leseerfaring på nett til å være en pdf-fil, og konkludere slik det gjøres i både originalpublikasjonen og i sitater i mediene. Det er en rimelig alvorlig forsknigstabbe. Vi trenger god forskning. 15.000 elever skal bruke Khan Academy i Ohio. Alle som etterspør kunnskap om læringen og effektiviteten som et varsel om forsiktighet, burde også gjøres oppmerksom på at digitale læremidler muliggjør innsamlig av en mengde data og isolering av faktorer som tidligere har vært utenkelig.

Takk for at du tar deg bry til å skrive motsvar til urimelig kritikk av digital satsning. Det krever tålmodighet å argumentere mot noen som hopper over alle premisser for konklusjonen sin.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Blog powered by Typepad