« Presentasjon "World Class Education Systems, Innovation and ICT: Knowledge and Challenges" fra Budapest | Main | Mens vi venter »

February 22, 2011

Comments

Kjell Arild Welde

Jeg ser ikke noen kommentar av Peder Haug her på bloggen. Jeg finner ikke han på Twitter og heller ikke på MySpace og Facebook. Har han en egen blogg?

Jeg spør meg: eksistere Peder Haug i det hele tatt. Ja, i avisspaltene ja, men jeg mener sånn på ordentlig, med et helt vanlig nettliv?

Øystein

@kjell arild: Det var kanskje Haugs avatar som uttalte seg til Sunnmørsposten :)

Knutmichelsen

ØJ:

I ditt blogginnlegg 22. feb.: Professor Peder Haug og sosiale medier har du 4 punkter der du tar til motmæle mot professoren som vil forby bl.a. Facebook i skolen. Du spør bl.a. om hvilken kunnskap han sitter på ndg. sosiale medier og om ikke Facebook kanskje kan styres ved klasseledelse?

Du varsler så langt jeg kan forstå også en form for kvalitetssikring av IKT-bruk i skolen via Senter for IKT i utdanningen. Du skriver også: ”Vi er fortsatt i en tidlig fase ndg. å kunne dokumentere skikkelig” osv.

Din travle uke med blogginnlegget 4. mars viser vel også at du ikke er helt ute av det ndg et slags overordnet ansvar for implementering av IKT i norsk skole – selv om du har permisjon fra KD? Tar jeg feil?

Du har også jobbet med dette i mange år i departementets regi og har blitt solgt inn som en slags statlig IKT-guru på en del IKT-samlinger (jeg har selv overvært en og du virket overbevisende, mildt sagt: ”Best i verden på IKT i skolen” tror jeg det stod på en presentasjon, som kanskje ikke var din egen.

Mine spørsmål til deg blir da: Hvilken bakgrunn har du for å uttale deg såpass sikkert om IKTs velsignelser i klasserommene? Har du erfaring fra klasseromsarbeid selv? Også etter denne massive IKT-innføringen ifm. K06? Har du pedagogisk bakgrunn eller utdanning - eller fagdidaktisk innføring i noen fag? Hva bygger du dine synspunkter eller uttalelser på? Når du etterspør slikt hos andre, må du også kunne svare selv? Det er et minimum.

Bakgrunnen for mine spørsmål er en situasjon i mitt arbeid som faglærer jeg ikke er komfortabel med lenger ndg. pc-bruk i skolene. Jeg har beskrevet noe av det i blogginnlegget over fra 3. mars.

Kort sagt gjelder det måten dette er gjort på. Ett forhold (av mange): Fulle administratorrettigheter til bærbare pc-er elevene både har hjemme og på skolen, skaper en klasseromssituasjon som mer eller mindre er ute av kontroll – både for lærer og skole (noen lærere etterstreber heller ikke kontroll i en tid da stadig flere roper på tydelige lærere som arbeidsledere).

Udir eller skole-eier har heller ingen garanti for at deres mange tiltak mot ulovlig nettbruk på terminprøver eller eksamen virker (nå er jeg for internett-eksamener, men da må oppgavene være helt annerledes enn dagens og lærerne opp på et helt annet ferdighetsnivå innen iKT – Danmark har forsøkt dette så langt jeg kjenner til).

Fulle adm.rettigheter og dens følger for skolene er tatt opp i flere brev fra en rektor på en vgs. i Østlandsområdet som har vært spydspiss på data i skolen i mange år – men svarene han får ovenfra, er bare unnvikende og nesten uten substans. Det ser heller ikke ut til at Udir eller KD intervenerer og legger føringer her (eksamenssituasjonen i vgs. er debattert i mediene i mange år nå). Situasjonen er imidlertid helt annerledes i nabofylket. Der kjøres det etter strammere tøyler (sier det i hvert fall selv).

Dersom elevene i Akershus rimelig lett kan gå på nett utenfor det stengte skolenettet under terminprøver og eksamen med hele weben som søkebase for sitt svar (og unngå plagg ved omskriving) - samt kommunikasjon elevene i mellom der de kan diskutere oppgavene - mens elevene i fx Østfold helt eller langt mer effektivt er sperret ute - kan vi da snakke om ett minstemål av reliabel og valid vurdering i skolen lenger? Vi snakker også om opptak til høyere utdanning her, rettigheter, juss osv.

At endel eller mange sensorer ikke kjenner eller ikke er i stand til å benytte seg av plagieringsverktøyet, viser vel at etterutdanning innen IKT i skolen mer eller mindre er forsømt fra myndighetenes side? Jeg viser til at det ikke finnes ett eneste datakurs i den nye storsatsing på etterutdanning. KD eller Udir helt uten ansvar?

Udirs direktør vedkjenner seg at det jukses på eksamen, men legger ikke fram tall. Hvor mye juks? Hvor mange er tatt? Hvilke reaksjoner er foretatt? Tall kan være greie å vise til – du etterlyser selv evidens fra en professor i ped. Og KD instruerer Udir. Eller?

Så langt jeg forsto skolestatsråden var den "frie" bruk av pc-er i klasserommet mer eller mindre greit bare man viste kunnskap i vurderingssituasjonen. Multitasking helt greit altså? Oppmerksomhet mot lærer eller lærestoff kan altså velges bort? Bare man presterer ellers?

Du svarer at mine retoriske spørsmål er ”litt søtt”. Jeg ville heller bruke ordet ”trist”. Vier man ikke ting oppmerksomhet – eller full oppmerksomhet, er det nesten umulig å lære noe (en påstand mange deler i det minste).

Jeg anslår at et betydelig antall norske elever i skolen i dag vier faglærer, fagstoff eller klasseromsinteraksjon via diskusjoner fx mellom 25-50% av sin fulle oppmerksomhet ved massiv pc-innføring (ikke alle skolene er kommet like ”langt”). Noen elever har også falt fullstendig utenfor enhver form for undervisning eller interaksjon (også flinke elever, er min erfaring):

De leverer minimalt av innleveringer. Når de leverer, så leverer de for seint (med støtte i ny vurderingsforskrift der elevene har en lovfestet rett til å endre en standpunkt helt fram til eksamenskarakter settes ). For dem stjeler forelesninger fra lærer, klasseromdiskusjoner eller pålagt gruppearbeid tid fra det viktige ”arbeidet” på sosiale medier (”hvor lenge skal du holde på lærer?”). Stadig flere lærerkolleger ute i skolen melder slike hendelser – eller slik elevatferd.

Øystein Johannessen i KD har selvsagt ikke noe ansvar for at ting har utviklet seg slik – og slik er det heller ikke overalt. Hans forslag ville kanskje være å slå av nettet av og til eller innføre en slags pc-kontroll via programmer. Det siste er avvist ved mange skoler – ja selv forsøk vil man ikke ha, virker det som. Avslaget er basert på føringer fra skolemyndighetene selv. Å slå av nettet, vil evt. bare ramme dem som ikke sitter med egne nettverksadaptere – og med fulle adm.rettigheter på elevpc-ene er det egentlig lite man kan gjøre – både som faglærer evt. rektor. Føringene ovenfra hindrer dem rett og slett å ta grep, virker det som.

Det alvorligste er kanskje likevel at skole-eiere og ansvarlige myndigheter heller ikke ser på det som et stort problem. Går det, så går det. En slags panta-rei-innstilling – eller man toer sine hender. Hva slags kunnskapssyn baserer en slik myndighetsutøvelse seg på? Læringssyn? Du bruker ordene ”anekdotisk evidens” om professor Peder Haugs virksomhet.

La oss få et tungt faglig basert innlegg fra deg eller KD – siden dette er initierte ovenfra - dvs. av dere - med mål om å være best i verden på dette: Om den vellykte eller delvis vellykte implementeringen av IKT i norsk skole basert på fakta og forskning. Vi har holdt på med dette mellom 5 og 10 år nå. I hvilken grad har vi lykkes? Er en evt. suksess knyttet til elevgrupper som har nok selvdisiplin og faglig sug eller forutsetninger?

Finnes det elevgrupper der denne IKT-innføringen er helt ødeleggende for deres læring? Mitt høyst subjektive svar på det siste spørsmålet, er et ubetinget ja. Men det skulle vært greit å få belegg for mine mistanker.

http://knutmichelsen.blogspot.com

Øystein

Kjære Knut Michelsen,
takk for en fyldig kommentar til mitt blogginnlegg. Du tar opp mange ting i innlegget ditt, inkludert min kompetanse til å uttale meg i de spørsmål vi diskuterer. Jeg skal komme tilbake med et fyldig og saklig svar.
La meg bare ta en ting med en gang: Jeg har som tidligere nevnt permisjon fra departementet. Det innebærer at alle tråder til KD er kuttet, og det (med)ansvar som ligger eller lå i KD-rollen er helt kuttet. Når jeg nå har mange møter, presentasjoner og utvortes reiser er det ikke med KD-hatten på. Det tror jeg at jeg har gjort rimelig klart.

De andre tingene du tar opp skal jeg komme tilbake til i rolige og ryddige former.

Øystein

Svar til Knut Michelsen

La meg starte med å si at jeg setter pris på dine direkte og tydelige kommentarer. Jeg mener det er viktig å ha en åpen og fordomsfri debatt også i blogosfæren. Du har klare spørsmål og utfordringer til meg fremført i en klar tone, og jeg kommer derfor til å gi deg klare svar.

Jeg har allerede klargjort mitt forhold til KD. Dette er et viktig punkt. Formuleringen "Øystein Johannessen i KD" er faktuell feil og yter ikke rettferdighet hverken til KD eller undertegnede.

Så til saken:
Du referer til et punkt jeg en gang i tiden skal ha hatt til "best i verden". Det er en formulering hentet fra målhierarkiet til Plan for digital kompetanse 2004-2008. Der skrev daværende UFD at norsk skole skulle være "blant de fremste i verden når det gjelder utvikling og pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og læring" (Hovedmål 3, jf s 14 i programbeskrivelsen). Planen ble utformet og sjøsatt under daværende utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet. Dagens regime svarer ikke for den planen og den målformuleringen.

På hvilket grunnlag uttaler jeg meg? Jeg har ikke formell pedagogisk kompetanse, og jeg har aldri pretendert å uttale meg som lærer. Jeg har stått i klasserom og forelesningssaler, men det er en stund siden. Jeg har uttalt meg i kraft av de roller jeg har og har hatt som policymaker (KD) og nå som ansatt i et læringsteknologisk foretak og medlem av et internasjonalt ekspertnettverk om IKT og læring. Jeg tufter mine uttalelser på kunnskaper tilegnet gjennom mitt virke ved høyskolene i Alta, Sentralorganet for fjernundervisning, KD og som initiator til og/eller bidragsyter i flere OECD-prosjekter og publikasjoner og som bruker av sosiale medier gjennom flere år. La meg også legge til følgende: Skolen er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Jeg forbeholder meg retten til å uttale meg om saker som berører norsk skole, ikke bare i min profesjonelle kapasitet, men også som far til tre, som skattebetaler og som samfunnsengasjert medborger. Den retten vil jeg forsvare til min tunge, puls og mitt tastatur stilner. Skolen er for viktig til å overlates kun til de med formell pedagogisk kompetanse. Er du enig?

Når det gjelder mine kommentarer til professor Peder Haugs uttalelser står jeg ved disse. Jeg mener at når en av landets mest profilerte skoleforskere uttaler seg så bramfritt som han gjør i Sunnmørsposten må det være lov å etterspørre hva han baserer seg på, forutsatt at han er riktig gjengitt, da. Jeg sier ikke at han uttaler seg basert på anekdotisk evidens, slik du skriver, jeg sier at det er legitimt etter min mening å basere sine uttalelser på det vi kaller anekdotisk evidens så lenge man er tydelig på det.

La meg også være klar på en annen ting: Jeg har aldri hevdet at teknologi skal implementeres ukritisk i skolen, og det er som du er inne på i dine innlegg mange ting å ta tak i. Men: Jeg mener at skolen har et ansvar for å bruke IKT både ut fra skolens samfunnsoppdrag og ut fra de muligheter IKT gir - forutsatt at IKT brukes på en vettug måte. I debatten blir teknologioptimister og teknologiskeptikere fort drevet inn i polariserte posisjoner. Det synes jeg er synd, jeg har nok selv ved en og annen anledning bidratt til det, men jeg mener seriøst at vi trenger en åpen debatt om teknologiens muligheter, utfordringer og grenser i dagens og morgendagens norske skole - en debatt for alle.

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad